رد کردن لینک ها

ضرورت طرح وکیل ناظر

ضرورت طرح وکیل ناظر

ضرورت طرح وکیل ناظر

خدمات حقوقی مجازی برای افرادی در نظر گرفته شده که برای مشاوره و انجام امور حقوقی خود امکان حضور فیزیکی در دفترگروه وکلای عدالت پروران را ندارند. لذا افراد می توانند با تکمیل پرسشنامه  ذیل ضمن ارائه مشخصات خود و موضوعی که نیاز به مشاوره یا انجام امور حقوقی دارند ، با ضمیمه نمودن مدارک و مستندات ، نظر کارشناسان این گروه را در خصوص فرایند طرح دعوی ؛ تنظیم دادخواست و شکواییه ، تنظیم لوایح دفاعیه در مراحل رسیدگی بدوی و تجدید نظر خواهی و سایر امورات پیگیری درخواست و اطلاعات مربوط به هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل ، عواقب طرح دعوی و یا عدم دفاع از دعوی مطروحه و مسائلی از این دست را از خبرگان حوزه قضایی دریافت نموده و در صورت صلاحدید اقدام به انعقاد قرارداد نمایند.